Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Joab Houtenmeubels, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.Artikel 2. Bestellen

Bestellingen lopen via de website, telefonisch, of email en is in alle de gevallen bindend. 

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper.Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen op de website of in advertenties van verkoper zijn inclusief 21% btw. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en montagekosten.

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk en of per email op te zeggen.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet druk of anders fouten.

 

Artikel 4. Levering

Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Als verkoper lervertermijn niet haalt wordt hierover bericht.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij op maat gemaakte producten die besteld zijn hoeven niet terug genomen worden door de verkoper, mits anders met de koper overeengekomen. Sterk afwijkende maten en of kleuren wordt zoizo niet terug genomen. Bij producten met een standaardmaat is er 14 dagen omruilgarantie (indien onbeschadigd!) minus de bezorgkosten 2x, montage kosten en eventuele demontagekosten. Die kosten zijn voor de koper. 

 

Artikel 6. Betaling

Betaling is altijd bij aflevering/overdracht. Normaal gezien is aanbetalen van 10% tot 50% van toepassing bij op maat gemaakte producten. Dit hangt af van standaard of opmaat en al dan niet geen standaard kleur. De aanbetaling en restbetaling geschied via tikkie, overmaking of via ideal.Artikel 7. Reclamatie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van verkoper, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met verkoper. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 2 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met verkoper op. Verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Het is een natuurproduct het hout kan nog gaan werken door een verschil van temperatuur en luchtvochtigheid. Daar is de verkoper niet aansprakelijk voor maar zal naar een oplossing zoeken waar beide partijen tevreden mee zijn.

Extra toevoeging betreffende bouwpakketten:

Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren. Hierdoor vergemakkelijkt u de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten. 

 

Wij gaan er van uit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouwpakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.

 

Artikel 8. Garantie

De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. De beitsen, lakken, wax en andere beschermingsmiddelen vallen niet onder de garantie voorwaarden. Op de constructie 10 jaar garantie na gezien en beoordeeld door de verkoper

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte meubels of andere producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

 

Artikel 10. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan verkoper zo nodig uw e-mail adres te gebruiken en/of telefoonnummer.

Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Artikel 11. Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijking.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.